Projekto pavadinimas: UAB „Birvėtos tvenkiniai“ gamtotvarka

Projekto Nr. 21GT-23-05-S-020-PR001 

  1. Projekto aprašymas
4.1. Projekto santrauka Projekto tikslas – užtikrinti palankią Europos Bendrijos svarbos paukščių rūšių apsaugos būklę: gulbės giesmininkės (ne mažiau kaip 9 – 11 porų), didžiojo baublio (ne mažiau kaip 4 – 6 patinų teritorijos), plovinės vištelės (ne mažiau kaip 4 – 5 poros), švygždos (ne mažiau kaip 5 – 6 poros), upinių žuvėdrų ( ne mažiau kaip 40 porų) ir juodųjų žuvėdrų (ne mažiau kaip 20 – 40 porų), palaikyti migruojančioms baltakaktėms žąsims ir kitiems žąsiniams paukščiams tinkamas buveines (ne mažesniame kaip 514,6 ha plote). Gamtotvarkos plano tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai: *atkurti ir palaikyti atvirą kraštovaizdį akvakultūros ūkyje, kad būtų užtikrintos tinkamos veisimosi buveinės švygždai ir maitinimosi sąlygos žąsiniams paukščiams; * prižiūrėti ir pagausinti žąsiniams ir sėjikiniams perėti ir maitintis svarbias atviras salų buveines; * gerinti perinčių vandens paukščių (švygždų, juodųjų ir upinių žuvėdrų) buveinių būklę viršvandeninėje augalijoje; * atkurti dėl užpelkėjimo sunykusias, sukurti papildomas buveines perėti didiesiems baubliams, plovinėms vištelėms, juodosioms žuvėdroms, padidinti migruojančių tilvikų, žąsinų paukščių maitinimosi vietų plotą; * mažinti neigiamą akvakultūros ūkio poveikį aplinkai; užtikrinti, kad perinčių vandens paukščių lizdai ir dėtys nežūtų nusekus vandeniui tvenkiniuose dėl pylimų izoliacinių savybių susilpnėjimo.
4.2. Projektu sprendžiamos problemos UAB „Birvėtos tvenkiniai“ gamtotvarkos priemones įgyvendina nenutrūkstamai nuo 2009 m. Per šį laikotarpį buvo pasiekta gerų rezultatų. Mes savo veikla įrodėme, kad galima sėkmingai suderinti ūkinę ir gamtosauginę veiklą. Bendras užimamas plotas 888,46 ha, iš kurių nuo 2004 m. 640 ha plotas yra priskirtas NATŪRA 2000 teritorijai. NATŪRA 2000 yra Europos sąjungos specialių saugomų teritorijų tinklas, siekiant išsaugoti vertingiausias Europos natūralias gamtinės buveines. Dėl saugomų ir nykstančių paukščių rūšių ar skaitlingų sankaupų UAB „Birvėtos tvenkiniai“ yra suteiktas saugomų teritorijų statusas. Projekto tikslams pasiekti numatomi šie uždaviniai:

1.     Atkurti ir palaikyti atvirą kraštovaizdį akvakultūros ūkyje, kad būtų užtikrintos tinkamos veisimosi buveinės švygždai ir maitinimosi sąlygos žąsiniams paukščiams,

2.     Prižiūrėti ir pagausinti žąsiniams ir sėjikiniams paukščiams perėti ir maitintis svarbias atviras salų buveines,

3.     Gerinti perinčių vandens paukščių (švygždų, juodųjų ir upinių žuvėdrų) buveinių būklę viršvandeninėje augalijoje,

4.     Atkurti dėl užpelkėjimo sunykusias, sukurti papildomas buveines perėti didiesiems baubliams, plovinėms vištelėms, juodosioms žuvėdroms, padidinti migruojančių tilvikų, žąsinių paukščių maitinimosi vietų plotą,

5.     Mažinti neigiamą akvakultūros ūkio poveikį aplinkai,

6.     Užtikrinti, kad perinčių vandens paukščių lizdai ir dėtys nežūtų nusekus vandeniui tvenkiniuose dėl pylimų izoliacinių savybių silpnėjimo,

7.     Mažinti Birvėtos upės taršą tvenkinių nuleidžiamaisiais vandenimis.

Projekto įgyvendinimo metu nebus pažeidžiami: darnaus vystymosi, įskaitant reikšmingos žalos nedarymo principą, lygių galimybių ir nediskriminavimo( dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos, negalios), įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą. Tai pat nebus pažeidžiamos Chartijoje nustatytų pagrindinių teisių nuostatos: orumo, asmenų, privataus ir šeimos gyvenimo, sąžinės ir saviraiškos laisvės, asmens duomenų, prieglobsčio ir apsaugos perkėlimo, išsiuntimo ar išdavimo atvejų, teisių į nuosavybę ir teisių užsiimti verslu, lyčių lygybės, vienodo požiūrio ir lygių galimybių, nediskriminavimo ir neįgaliųjų teisių, vaiko teisių, gero administravimo, veiksmingos teisinės gynybos, teisingumo, solidarumo ir darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos.

UAB „Birvėtos tvenkiniai“ įveistas tvenkinių plotas – 751,3 ha. Kadangi 1 km2 lygus 100 ha, tai plotas, kuriame vykdoma veikla prisideda prie geros aplinkos būklės, biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos išsaugojimo ir atkūrimo yra 7,513 km2. Visą projekto įgyvendinimo laikotarpį įveistas tvenkinių plotas nesikeis.

Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra

Tęstinio 2021 – 2023 m. projekto duomenys (PDF)

 

 

UAB „Birvėtos tvenkiniai“ pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007 – 2013 metų veiksmų programos antrosios prioritetinės krypties „Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara“ priemonės „Akvakultūra“ veiklos sritį „Vandens apsaugos priemonės“ 2009 m. birželio 25 d. pateikė paraišką, kurios prašoma paramos suma sudarė 2308750 Lt. Prašoma paramos suma pagal programą „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“ buvo 1500000 Lt, o prašoma suma pagal programą „Vandens paukščių apsaugos priemonės akvakultūros ūkiuose“ sudarė 808750 Lt.

Vienkartinė didžiausia galima parama pagal programą „Gamtotvarka akvakultūros ūkiuose“ per 2007-2013 metų laikotarpį vienam pareiškėjui buvo 1 mln. Lt arba 1,5mln. litų, kai pareiškėjo akvakultūros ūkis arba jo dalis patenka į NATURA 2000 teritoriją. Kadangi mūsų ūkis patenka į šią teritoriją, tai pasinaudojome maksimaliai skirta parama. Buvo parengtas „Paukščių apsaugai svarbios teritorijos Birvėtos šlapžemių gamtotvarkos planas“, kurį derino Aplinkos ministerija, o vykdymą kontroliavo Sirvėtos regioninio parko direkcija. UAB „Birvėtos tvenkiniai“ 2009-2013 m. įvykdė eilę gamtotvarkos priemonių

Norime pažymėti, kad gamtotvarkos planas „Birvėtos šlapžemių teritorija (NATURA 2000)“ buvo parengtas iki finansavimo paskyrimo . Darbų buvo suplanuota žymiai daugiau negu buvo skirta finansavimo. UAB „Birvėtos tvenkiniai‘ 2013 – 2013 m. papildomai pagal gamtotvarkos planą atliko darbų už 710493 Lt, už kuriuos nebuvo gauta jokios kompensacijos. Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimui teko papildomai priimti darbuotojų. Jeigu 2009 m. mūsų bendrovėje dirbo 21 darbuotojas, tai 2014 metais jau dirbo 28 darbuotojai.

2015 m. gruodžio mėn. 21 d. UAB “Birvėtos tvenkiniai” pateikė paramos paraišką pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014 – 2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto “Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas” priemonę “Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra’.

2015 m. buvo parengti du gamtotvarkos planai:

1. Akvakultūros ūkio UAB “Birvėtos tvenkiniai” dalies, esančios paukščių apsaugai svarbios teritorijos “Birvėtos šlapžemės” ribose gamtotvarkos planas.

2. Akvakultūros ūkio UAB “Birvėtos tvenkiniai” dalies, esančios už Birvėtos biosferos poligono ribų, gamtotvarkos planas.

Vadovaujantis šiais planais, 2015 – 2020 m. laikotarpiu bus atlikta eilė gamtotvarkos darbų.

 

INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ, KURIAM PRAŠOMA PARAMOS

 

1. Sąjungos prioritetas Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas
2. Priemonė Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra
3. Projekto pavadinimas Nurodomas projekto, kuriam įgyvendinti prašoma paramos, pavadinimas UAB „Birvėtos tvenkiniai“ gamtotvarka
4. Prašoma paramos suma, Eur* 696552Eur Nurodoma visa prašoma paramos suma, eurais.
5. Pirmieji projekto įgyvendinimo metai 2015 Paraiškos pateikimo metai.
6. Paskutinieji projekto įgyvendinimo metai 2021 Paskutinio mokėjimo prašymo pateikimo Agentūrai metai.

* Didžiausia galima prašoma paramos suma pareiškėjui apskaičiuojama pagal Taisyklių 11 punkte nustatytą formulę.

PROJEKTO SANTRAUKA

 

Trumpas projekto esmės aprašymas
Trumpai (ne daugiau kaip 1/2 psl.) paaiškinama:

projekto tikslas;
kokie projekto parengimo darbai jau atlikti;
kokioms problemoms spręsti reikalingas projektas, kodėl ir kam reikalingi projekto rezultatai;
kodėl pasirinktas būtent toks problemos sprendimo būdas;
kaip projektas atitinka veiksmų programos priemonę;
kas bus atsakingas už projekto įgyvendinimą, kaip bus organizuojamas projekto įgyvendinimas.

1.   Gamtotvarkos projekto tikslai:
1.1 išsaugoti ne mažiau kaip 5 gulbių giesmininkių porų, ne mažiau 3 – 6 didžiųjų baublių porų.
1.2 išsaugoti perėjimo buveines plovinei vištelei, švygždai, upinei ir juodajai žuvėdroms.
1.3. Išsaugoti mitybines buveines baltakakčių žąsų migracinėms sankaupoms.
2. Gamtotvarkos plano tikslams pasiekti numatomi šie uždaviniai:
2.1. užtikrinti atvirą kraštovaizdžio akvakultūros ūkyje išsaugojimą
2.2. formuoti ir prižiūrėti perintiems tilvikiniams ir žąsiniams paukščiams svarbias atviras salų buveines
2.3. gerinti perinčių vandens paukščių buveinių būklę viršvandeninėje augalijoje
2.4. atkurti dėl užpelkėjimo degradavusias paukščių maitinimosi ir veisimosi buveines
2.5. mažinti tvenkinių funkcionavimo neigiamą poveikį aplinkai

Pagrindinės grėsmės saugomų rūšių buveinėms teritorijoje yra aukštosios žolinės ir sumedėjusios augalijos plitimas tvenkinių pakrantėse, ant pylimų ir salose, nendrynų homogeniškų sąžalynų formavimasis tvenkiniuose, dalies tvenkinių teritorijos užpelkėjimas. Saugomos retos rūšys teritorijoje renkasi atviras, pusiau atviras, mozaikiškas arba augalijos vidutinio tankio ir vidutinio gylio zonose augančias augalijos buveines. Pagrindinės priemonės išvengti šių grėsmių yra aukštosios žolinės augalijos sausumoje ir vandenyje šienavimas, sumedėjusios augalijos kirtimas, ištisinių nendrynų ir užpelkėjusių plotų mažinimas ir fragmentavimas. Kitai grėsmių grupei priklauso tvenkinių vandens praradimas dėl pylimų izoliacinių savybių prastėjimo. Nusekę tvenkiniai greičiau užpelkėja, juose vyksta gyvybei pavojingi anaerobiniai procesai. Dėl staigaus pylimų pralaužimo sausumoje atsiduria ir žūna vandens paukščių dėtys. Tvenkinių izoliacinėmis savybėmis sustiprinti naudojamos jų tvirtinimo priemonės. Dar viena grėsmių grupė susijusi su tvenkinių žuvininkystės žala upių ekosistemoms: iš tvenkinių rudenį nuleidžiamas vanduo teršia Dysnos ir Birvėtos upių baseinus, o tvenkinių užpildymui imamas vanduo sausais pavasariais gali sąlygoti jo stygių šiose upėse. Dumblo nusėsdintuvų efektyvumo padidinimas mažina taršą, vandens padavimo kanalų pralaidumas leidžia efektyviau pasinaudoti pavasarinio potvynio vandeniu.

Projektas yra parengtas 2015-2020 m. laikotarpiui vadovaujantis dviem gamtotvarkos planais: „Birvėtos šlapžemių dalies gamtotvarkos planas“ (581,5 ha) ir Akvakultūros ūkio „Birvėtos tvenkiniai“ dalies, esančios už Birvėtos biosferos poligono ribų, gamtotvarkos planas (156,7 ha). Planai parengti vadovaujantis LR žemės ministro įsakymu Nr.3D-744 patvirtintomis taisyklėmis. Gamtotvarkos planas „Birvėtos šlapžemių dalies gamtotvarkos planas“. Atsižvelgiant į Taisyklių nurodymą, buvo parengtas pagal reikalavimus gamtotvarkos plano kūrimui aprašą, patvirtintą Lietuvos respublikos aplinkos ministro 2004 m, gruodžio 14 d. įsakymą Nr. D1- 645 „dėl reikalavimų gamtotvarkos plano kūrimui aprašo patvirtinimo“ ir patvirtintas aplinkos ministro.

2015 m. įvykdytos visos „Birvėtos šlapžemių dalies gamtotvarkos plane“ numatytos priemonės. Krūmų ir (jų atžalų) iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų, Pylimų šienavimas, medžių ir krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas nei aukštosios žolės šienavimas salose, Naujų nuolatinių salų suformavimas, Netinkamų nendrynų išpjovimas, Užpelkėjusių tvenkinių zonų valymas ne durpiniuose dirvožemiuose, Užpelkėjusių kanalų valymas. Pasirinktos gamtosauginės priemonės atitinka projekto tiksluose nurodytų paukščių rūsių ekologinę specializaciją ir teritorijos, kurioje vykdomas projektas gamtines ypatybes, jos natūralius pokyčius, žmonių ūkinės veiklos pobūdį. Todėl projektas atitinka Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos II Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu svarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimui keliamus reikalavimus, nes numato vandens paukščiams svarbių buveinių savybių atkūrimą ir išsaugojimą apimanti daugiau nei įprasta geros akvakultūros praktika.

Gamtotvarkos plano priemonės bus įgyvendinamos naudojantis parama, kaip numatyta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos antrojo Sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymu Nr.3D-744.

Už projekto įgyvendinimą bus atsakinga UAB „Birvėtos tvenkiniai“ administracija, o visos suplanuotos priemonės bus įgyvendinamos naudojant bendrovės nuosavus pajėgumus.

Sirvėtos regioninio parko direkcija koordinuos ir talkins paramos gavėjui pagal poreikį konsultuodama apie gamtotvarkos plano priemonių įgyvendinimo geriausius būdus ir terminus.

 

DUOMENYS APIE DEKLARUOTUS ĮVEISTŲ TVENKINIŲ PLOTUS IR NUMATOMĄ GAUTI PARAMĄ

 

Projekto įgyvendinimo laikotarpis

(pildo pareiškėjas, pažymėdamas atitinkamą langelį ženklu „X“)

Iš 3 ataskaitinių metų iki paraiškos pateikimo pasirinktų metų deklaruotasįveistų tvenkinių plotas, ha (pildo pareiškėjas) Iš 3 ataskaitinių metų iki paraiškos pateikimo pasirinktų metų deklaruotas įveistų tvenkinių, kurie patenka į „Natura 2000“ teritoriją, plotas, ha (pildo pareiškėjas) Paramos dydis už 1 įveistą tvenkinio hektarą, Eur už ha Paramos dydis už 1 įveistą tvenkinio, kuris patenka į „Natura 2000“ teritoriją, hektarą, Eur už ha Prašoma paramos suma, Eur*

(pildo pareiškėjas)

1

2

3

4

5

6

5 metai

738,2

581,5

110

60

696552

6 metai                X

*Pareiškėjas pagal pateiktą formulę apskaičiuoja didžiausią galimą prašomą paramos sumą ir ją įrašo lentelės 6 skiltyje.

GAMTOTVARKOS PLANE NUMATYTOS ATLIKTI PRIEMONĖS

(Pildoma vadovaujantis gamtotvarkos planu)

Tvarkymo priemonės pavadinimas

Mato vnt.

(ha, m, m2, vnt.)

Darbų apimtis, projekto įgyvendinimo metais*

2015

metai

2016

metai

2017

metai

2018

metai

2019

metai

2020

metai

Krūmų ir( jų atžalų) iškirtimas pakrantėse ir ant pylimų ha 1 – 2 4 – 8 2 – 5 2 – 5 2 – 5 2 – 5
Pylimų šienavimas ha 4 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6 2 – 6
Medžių ir krūmų (ir jų atžalų) iškirtimas bei aukštosios žolės šienavimas salose ha 5 – 7 5 – 7 5 – 7 5 – 7 5 – 7 5 – 7
Naujų nuolatinių salų suformavimas ha 0,5 – 1,3 0 – 0,5 0 – 0,3  0 – 0,8
Netinkamų nendrynų išpjovimas ha 1 – 6 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9 1 – 9
Užpelkėjusių tvenkinių zonų valymas durpiniuose dirvožemiuose ha 1 – 6 1 – 6 0 – 6 0 – 8 0 – 4
Užpelkėjusių tvenkinių zonų valymas ne durpiniuose dirvožemiuose ha 10 – 12 3 – 6 3 – 8 0 – 8 2 – 11 0 – 6
Užpelkėjusių kanalų valymas m 600 – 1200 300 – 1800 300 – 1800 300 – 1800 300 – 1800 100 – 1800
Pylimų tvirtinimas m2 0 – 8000 0 – 4000 0 – 3000
Dumblo nusodintuvų ir kitų vandens išleidžiamo vandens kokybę gerinančių kanalų valymas m 0 – 2530 400 – 700 0 – 2530

 * Projektas turi būti įgyvendinamas mažiausiai 5 metus, daugiausiai 6 metus.