birvetostvenkiniai.lt

Gamtosauga

Žuvininkystės tvenkiniai – ekonominė, kraštovaizdžio ir hidrologinė vertybė. UAB „Birvėtos tvenkiniai“ teritorijos pagrindu 2004 metais buvo įsteigta saugoma teritorija – Birvėtos biosferos poligonas, kurio paskirtis yra būti sudėtine nacionalinės kompleksinės, ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 dalimi, kurioje stebimi , kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai.

Esminė Birvėtos šlapžemių biosferos poligono paskirtis:

1. Būti sudėtine nacionalinės kompleksinės ekologinės bei specializuotos biologinės įvairovės būklės stebėsenos sistemos bei Europos ekologinio tinklo NATURA 2000 dalimi, kurioje stebimi, kontroliuojami bei prognozuojami gamtinių sistemų pokyčiai;

2. Išsaugoti Birvėtos žuvininkystės tvenkinių, Dysnos ir Birvėtos upių slėnių šlapžemių ekosistemą, ypač siekiant išlaikyti gulbės giesmininkės (Cygnus cygnus), švygždos (Porzana porzana), griežlės (Crex crex), gaiduko (Philomachus pugnax), mažojo kiro (Larus minutus) populiacijos bei baltakaktės žąsies (Anser albifrons) sankaupas sezoninių migracijų metu teritorijoje.

Gulbė giesmininkė Švygžda Griežlė Gaidukas Mažasis kiras Baltakaktė žąsis

Antraeilis tikslas buvo palaikyti dabartinę didžiojo baublio (Botaurus stellaris), nendrinės lingės (Circus aeruginosus), plovinės vištelės (Porzana parva), upinės (Sterna hirundo) ir juodosios (Chlidonias niger) žuvėdrų bei kitų saugomų vandens paukščių rūšių perinčių populiacijų būklę, išsaugoti svarbias juodojo gandro (Ciconia nigra), jūrinio erelio (Haliaeetus albicilla), žuvininko (Pandion haliaetus) ir didžiojo apuoko (Bubo bubo) maitinimosi vietas, o taip pat gerinti sankaupas formuojančių migruojančių vandens paukščių buveinių būklę.

Didysis baublys Nendrinė lingė Plovinė vištelė Upinė žuvėdra Juodoji žuvėdra
 
Juodasis gandras Jūrinis erelis Žuvininkas Didysis apuokas  

Atsižvelgus į Gamtos tyrimų centro atliktus paukščių stebėjimo rezultatus, akivaizdžiai pastebima pagerėjusi situacija. Rezultatai buvo pasiekti maksimaliai atlikus gamtotvarkos darbus. Mūsų bendrovės pavyzdys parodo, kad reikia tik geranoriškumo ir galima sėkmingai suderinti gamtosaugą ir ūkinę veiklą.